• 0888.806.338
  • 09.3467.3689

Tai nghe MI100

<p style="margin-bottom: 1.0e-4pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><b><span style="font-size: 16.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">&nbsp;Tai nghe để tai gi&aacute; rẻ MI</span></span></span></b></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><b><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Với tai nghe, chất lượng &acirc;m thanh kh&ocirc;ng phải l&agrave; yếu tố duy nhất trong trải nghiệm &acirc;m nhạc. Đ&ocirc;i khi bạn c&oacute; thể bắt gặp những chiếc tai nghe c&oacute; chất &acirc;m rất tuyệt nhưng đeo 30 ph&uacute;t l&agrave; đau đầu kh&ocirc;ng chịu nổi. Tai nghe MI của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ khắc phục được c&aacute;c nhược điểm như ra mồ h&ocirc;i khi nghe, cảm gi&aacute;c bịt tai kh&oacute; chịu, n&oacute;ng khi nghe l&acirc;u. Với mức gi&aacute; cực rẻ chắc chăm tai nghe Mi sẽ l&agrave; lựa chọn hấp dẫn cho c&aacute;c bạn</span></span></span></b></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Bạn muốn nghe nhạc, nghe tin tức từ đ&agrave;i FM trong thời gian d&agrave;i nhưng lại chưa lựa chọn cho m&igrave;nh được một chiếc tai nghe ph&ugrave; hợp th&igrave; h&atilde;y t&igrave;m đến chiếc tai nghe &nbsp;MI của ch&uacute;ng t&ocirc;i, lu&ocirc;n cho bạn cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i khi thưởng thức &acirc;m nhạc, kh&ocirc;ng ra mồ h&ocirc;i, kh&ocirc;ng đau tai, &acirc;m thanh r&otilde; n&eacute;t.</span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Thiết kế theo phong c&aacute;ch của tai nghe điện thoại điển h&igrave;nh</span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;"><img alt="1.png" src="https://vn-live.slatic.net/original/6cbe3550babd71a61549589c4d8980dd.jpg" style="width: 837.0px;height: 500.0px;" /></span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">C&oacute; đầy đủ c&aacute;c ph&iacute;m <strong>điều chỉnh &acirc;m thanh</strong> v&agrave; tạm dừng khi bạn bận cuộc đ&agrave;m thoại b&ecirc;n ngo&agrave;i, gi&uacute;p cho việc nghe nhạc được thoải m&aacute;i tiện dụng hơn</span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;"><img alt="5.jpg" src="https://vn-live.slatic.net/original/20fbc6774219b3051b02d3e6a709ab0d.jpg" style="width: 1200.0px;height: 900.0px;" /></span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Đầu tai nghe được thiết kế bo tr&ograve;n n&ecirc;n cho cảm gi&aacute;c dễ chịu khi đeo</span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><img alt="8.jpg" src="https://vn-live.slatic.net/original/dc6dc81320143a3c39363613d866d320.jpg" style="width: 800.0px;height: 907.0px;" /></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><img alt="6.jpg" src="https://vn-live.slatic.net/original/bc44f004a48ef2d15dbe264b1e20d23f.jpg" style="width: 800.0px;height: 1067.0px;" /></p>
 
<p style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Th&ocirc;ng số kỹ thuật của tai nghe MI </span></span></span></span></span></span></span></p>
 
<ul>
<li style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 1.0e-4pt 0.5in;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Jack kết nối 3.5mm</span></span></span></span></span></span></span></li>
<li style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 1.0e-4pt 0.5in;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Chiều d&agrave;i d&acirc;y dẫn 1.1m</span></span></span></span></span></span></span></li>
<li style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 1.0e-4pt 0.5in;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Tương th&iacute;ch với điện thoại di động, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, laptop</span></span></span></span></span></span></span></li>
<li style="margin-bottom: 12.0pt;margin: 0.0in 0.0in 10.0pt 0.5in;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Đặc điểm tai nghe: </span></span></span><strong><span style="font-size: 10.5pt;"><span style="background: #fdfdfd;"><span style="font-family: tahoma , sans-serif;"><span style="color: black;">Earbud (đặt trong tai)&nbsp;</span></span></span></span></strong></span></span></span></span></li>
</ul>
0.09507 sec| 2298.906 kb