• 0888.806.338
  • 09.3467.3689

Kéo cắt tỉa cành cây Total TH1503

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: #333333;">Bắp store SG chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối mang đến cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng, chất lượng ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Với Bắp Store SG bạn c&oacute; thể an t&acirc;m v&agrave; tin tưởng . </span></span></span></span></span></b></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><strong><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="color: black;">K&eacute;o cắt c&agrave;nh c&acirc;y</span></span></span></span></strong><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: black;">&nbsp;dụng cụ kh&ocirc;ng xa lạ với đại đa số nh&agrave; n&ocirc;ng trồng c&acirc;y ăn tr&aacute;i, nh&agrave; vườn c&acirc;y cảnh.&nbsp;<strong><a style="color: blue;text-decoration: underline;"><span style="color: #04aa5c;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-underline: none;">K&eacute;o c</span></span></span><span style="color: #04aa5c;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-underline: none;">ắ</span></span></span><span style="color: #04aa5c;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-underline: none;">t c&agrave;nh</span></span></span></a></strong>&nbsp;gắn liền với hạt động sản xuất gi&uacute;p cải tạo vườn c&acirc;y loại bỏ c&aacute;c c&agrave;nh c&acirc;y kh&ocirc;ng cần thiết. Trước đ&acirc;y để&nbsp;<strong>mua k&eacute;o cắt c&agrave;nh c&acirc;y</strong>&nbsp;nh&agrave; vườn thường mua tại c&aacute;c chợ c&aacute;c cửa h&agrave;ng vật tư đặt điểm của loại k&eacute;o n&agrave;y l&agrave; được cung cấp từ nhiều nh&agrave; sản xuất kh&aacute;c nhau trong nước, nước ngo&agrave;i cũng c&oacute; đặc biệt nhiều nhất l&agrave; k&eacute;o từ Trung Quốc. C&aacute;c loại k&eacute;o b&aacute;n tr&agrave;n lan thường kh&ocirc;ng c&oacute; nguồn gồc r&otilde; r&agrave;ng h&agrave;ng h&oacute;a dễ bị nh&aacute;i giả h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng chộn lẫn nếu mua ph&aacute;i k&eacute;o k&eacute;m chất lượng đẫn đến hiệu quả thao t&aacute;c sản xuất kh&ocirc;ng như mong đợi, k&eacute;o nhanh hỏng h&oacute;c kh&oacute; sửa chữa l&atilde;ng ph&iacute; tiền bạc v&agrave; c&ocirc;ng sức. </span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: black;"><img alt="01.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/f26de54b70c1692e4898ee47e116f6a5.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /><img alt="09.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/c63983055a5ee567fdb4dacc7ac9106d.jpg" style="width: 900.0px;height: 900.0px;" /><img alt="16.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/0f0bd05fcba90f8f0db90c27a5c03f4f.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: black;">Vậy đ&acirc;u l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng nhất để chọn mua một chiếc k&eacute;o cắt c&agrave;nh tốt? </span></span></span></span></span><b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: black;">BẮP STORE SG</span></span></span></span></span></b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: black;"> h&ocirc;m nay sẽ chỉ cho c&aacute;c bạn biết điều đ&oacute;.</span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="background: white;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><span style="color: black;"><img alt="11.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/27f82f02f868c3e34f52fdc1b658c270.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">Total Tools</span></span></span></b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"> l&agrave; thương hiệu mới được nhập khẩu v&agrave;o thị trường Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới cho giới x&acirc;y dựng v&agrave; cơ kh&iacute;. Total l&agrave; thương hiệu nổi tiếng thế giới cung cấp dụng cụ d&acirc;n dụng, dụng cụ cầm tay v&agrave; c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c d&ugrave;ng điện, thiết bị an to&agrave;n cho gia đ&igrave;nh v&agrave; nhiều c&ocirc;ng trường x&acirc;y dựng. Nh&atilde;n hiệu Total Tools c&oacute; nguồn gốc ở Đức v&agrave; được sản xuất tại Trung Quốc theo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn chất lượng của Mỹ, Ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">- K&eacute;o cắt tỉa c&acirc;y, h&agrave;ng r&agrave;o lu&ocirc;n được thiết kế th&ocirc;ng minh v&agrave; an to&agrave;n, tạo cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i cho người d&ugrave;ng. Sản phẩm c&oacute; phần tay cầm bằng nhựa hoặc cao su rất &ecirc;m &aacute;i khi sử dụng m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m đau tay. Phần tay cầm n&agrave;y được thiết kế ph&ugrave; hợp với nhiều cỡ b&agrave;n tay người d&ugrave;ng gi&uacute;p bạn cầm chắc tay, chống trơn trượt khi l&agrave;m việc.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><img alt="08.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/e49d32f5dad75d7c13a6c8a5a1c972c3.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /><img alt="12.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/4024a6f9bb6e702f24fc32cf5a57378b.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">- Phần lưỡi của k&eacute;o cắt tỉa c&acirc;y cảnh được chế tạo bởi hợp kim Crom chống m&agrave;i m&ograve;n n&ecirc;n cực sắc v&agrave; chống m&agrave;i m&ograve;n</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><img alt="02.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/39947258983ddb2edeff2fde94d7517f.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1066.0px;" /><img alt="15.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/1e50ad11baf2b3573c968091637b36d1.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">- Với thiết kế th&ocirc;ng minh phần kh&oacute;a k&eacute;o được thiết kế chịu lực cao, gi&uacute;p bạn c&oacute; thể cắt được những c&agrave;nh lớn đường k&iacute;nh&nbsp; đến&nbsp; 22mm.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><u><img alt="17.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/021e3c36bb789e3eca5cfbd113c805e1.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1000.0px;" /></u></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">- </span></span></span><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">Tay cầm kh&ocirc;ng trơn trượt với c&aacute;c miếng đệm hấp thụ dễ sử dụng v&agrave; bạn kh&ocirc;ng cần phải điều chỉnh độ b&aacute;m của m&igrave;nh.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">- </span></span></span><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">Hệ thống điều chỉnh l&ograve; xo mạnh l&agrave;m như một m&aacute;y cắt tỉa xung quanh từ c&aacute;c nh&aacute;nh cứng đến c&aacute;c c&acirc;y tinh tế, cho ph&eacute;p bạn điều chỉnh độ căng lưỡi cắt để cắt ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><img alt="03.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/1f27145b8f81365dbf831fe732ceacc4.jpg" style="width: 1000.0px;height: 1066.0px;" /></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">- K&eacute;o cắt tỉa c&acirc;y v&agrave; h&agrave;ng r&agrave;o c&oacute; trọng lượng nhẹ c&oacute; thể đưa đi xa hoặc sử dụng linh hoạt trong vườn. K&eacute;o được gia c&ocirc;ng từ nguy&ecirc;n liệu cao cấp gi&uacute;p dễ d&agrave;ng cắt tỉa c&aacute;c c&agrave;nh c&acirc;y ở vị tr&iacute; cao hay những g&oacute;c hẹp. Lưỡi k&eacute;o được l&agrave;m từ th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, c&oacute; độ sắc b&eacute;n cao, c&oacute; thể cắt được những c&agrave;nh c&acirc;y d&agrave;y. </span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"><img alt="19.gif" src="https://vn-live.slatic.net/original/91c13f1ad638d0b44006dd723813b536.jpg" style="width: 1500.0px;height: 1500.0px;" /><img alt="61KORBMLu8L._SL1001_.jpg" src="https://vn-live.slatic.net/original/907775822c9fda207847e7d7497a2028.jpg" style="width: 1001.0px;height: 1001.0px;" /></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">&nbsp;- Sản phẩm n&agrave;y l&agrave; người trợ thủ đắc lực gi&uacute;p những người chơi c&acirc;y cảnh cắt tỉa c&acirc;y, tạo h&igrave;nh khối cho t&aacute;n c&acirc;y, cắt tỉa h&agrave;nh lang c&acirc;y, tường c&acirc;y nghệ thuật, tường c&acirc;y ngoại thất, tỉa h&agrave;ng r&agrave;o c&acirc;y cảnh cho gọn g&agrave;ng xanh m&aacute;t. Nếu kh&eacute;o tay v&agrave; tỉ mỉ th&igrave; bạn c&oacute; thể tạo ra những chậu c&acirc;y chữ đầy nghệ thuật.</span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">H&atilde;y đến với </span></span></span><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">BẮP STORE SG</span></span></span><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;"> để nhận được sự chăm s&oacute;c nhiệt t&igrave;nh nhất! H&atilde;y biến c&ocirc;ng việc l&agrave;m vườn cắt tỉa c&acirc;y cảnh của bạn trở l&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn với k&eacute;o cắt c&agrave;nh </span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;"><span style="font-size: 11.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: calibri , sans-serif;"><b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">Mua online</span></span></span></b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">&nbsp;gi&uacute;p tiết kiệm rất nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức, đặc biệt đối với những người c&ocirc;ng việc lu&ocirc;n bận rộn.Bạn được<b>&nbsp;giao h&agrave;ng tại nh&agrave;</b>, được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch <b>giảm gi&aacute; đến 50%</b> v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh <b>1 đổi 1</b></span></span></span><b> </b><span style="font-size: 14.0pt;"><span style="line-height: 107.0%;"><span style="font-family: times new roman , serif;">bởi <b>Bắp Store SG</b></span></span></span></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;margin: 0.0cm 0.0cm 8.0pt;">&nbsp;</p>

0.08883 sec| 2329.383 kb